USLOVI POSLOVANJA ZA INTERNET STRANICU

Opšte odredbe

Internet stranica E-upravnik doo Novi Sad, dostupna na adresi https://e-upravnik.rs, u vlasništvu je E-upravnik doo Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 28, 21000 Novi Sad, Srbija, matični broj: 21472549, PIB: 111379253, šifra delatnosti: 6201.
’Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti’ i ’Opšta politika zaštite podataka o ličnosti’ (Privacy Policy) dostupne su na linku https://e-upravnik.rs i predstavljaju sastavni deo ovih >Uslova poslovanja, daju detaljan opis postupaka prikupljanja, korišćenja i obrade podataka Korisnika Internet stranice, kao i njihovih prava u vezi sa podacima o ličnosti.
Kako bi koristili Internet stranicu, korisnici moraju imati najmanje 15 godina i saglasiti se sa ovim Uslovima poslovanja.
Korisnik, pristupom i korišćenjem Internet stranice, potvrđuje i prihvata ove Uslove poslovanja, kao i ostala pravila poslovanja koja se tiču Internet stranice. Ako niste saglasni sa ovim Uslovima poslovanja ili nekim njihovim delom, molimo vas da uopšte ne koristite Internet stranicu.

Definicije

Internet stranica https://e-upravnik.rs

Korisnik/Korisnici

Svaki korisnik/svi korisnici koji se kreću i/ili čitaju i/ili koriste i/ili se prijavljuju na Internet stranici.

Nalog

Odnosi se na podatke o ličnosti Korisnika koji im omogućavaju da pristupe svim delovima Internet stranice (https://moj.e-upravnik.rs/registracija).

Ugovor

Ugovor koji su potpisali Korisnik i preduzeće, u skladu sa ovim Uslovima poslovanja.

Podaci o ličnosti

Svi podaci u vezi sa Korisnikom koji omogućuju njegovu posrednu ili neposrednu identifikaciju, kao što su, između ostalog, njegovo prezime, ime, pol, datum rođenja, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, itd. koje dostavlja Korisnik kako bi otvorio nalog na Internet stranici, izražavao mišljenja ili davao predloge, objavljivao materijale, ili u bilo koju drugu svrhu.

Pristanak na obradu podataka o ličnosti

Jeste svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica na koje se podaci odnose, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za Obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti

E-upravnik doo Novi Sad može da odredi lice čiji je zadatak da informiše i savetuje rukovaoca podataka ili obrađivača podataka, kao i zaposlene zadužene za obradu podataka, o njihovim zakonskim obavezama; da vrši nadzor postupanja u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i sa poslovnim pravilima obrađivača podataka koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti; kao i da sarađuje sa nadzornim organom, pri čemu preuzima ulogu tačke kontakta sa nadzornim organom za pitanja vezana za obradu podataka.
Dušan Tatić, direktor, e-mail: kontakt@e-upravnik.rs, broj telefona: +381 65 454 3 454 nadležan je u ime rukovaoca i obrađivača za pružanje informacija i podršku po pitanju zaštite podataka o ličnosti.

Pristup Internet stranici

Korisnici mogu pristupiti Internet stranici u isključivo informativne svrhe i primati newsletter nakon popunjavanja forme 'PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER!’ (https://e-upravnik.rs/kontakt). U tom slučaju, korisnik prima k znanju da neće moći da vidi sve delove Internet stranice pošto je za posetu nekim delovima (kao što su administracija proizvoda i usluga) potrebno otvoriti nalog. ličnosti.
Po registraciji naloga na Internet stranici (https://moj.e-upravnik.rs/registracija), Korisnik se može odlučiti za: direktno primanje promotivnih ponuda i novosti o proizvodimai uslugama (komercijalne ponude, pozivi na događaje, posebne ponude povodom popusta i druge vrste informacija), epoštom ili otvaranje naloga na Internet stranici preko kojeg će primati sadržaje prilagođene njegovim željama u skladu sa njegovim korisničkim profilom.

Zaključenje ugovora

Registracija i korišćenje Internet stranice predstavljaju izričitu i nedvosmislenu saglasnost sa zaključenjem Ugovora, uključujući i ove Uslove poslovanja.
Ugovor između preduzeća i Korisnika koji želi da otvori nalog na Internet stranici zaključuje se isključivo ako su ispunjeni svi ispod navedeni uslovi:

U slučaju krađe ili otkrivanja korisničkog imena ili lozinke, molimo vas da obavestite preduzeće što je moguće pre, e-poštom na adresu podrska@e-upravnik.rs.
Ugovor se smatra zaključenim kad Korisnik primi potvrdu o tome od preduzeća u vidu e-pošte poslate na adresu unetu u trenutku otvaranja naloga, osim ako Korisnik ne želi da otvori nalog na Internet stranici, u kom slučaju se ugovor smatra zaključenim kada su ispunjena prva tri uslova za zaključenje ugovora. Korisnik, prihvatanjem ovih Uslova poslovanja, prima k znanju da su sve naknadne ili istovremene obaveze u vezi sa ovim Uslovima poslovanja zamenjene ovim Uslovima poslovanja. Ovi Uslovi poslovanja ne stvaraju nikakva prava za treće strane.

Trajanje i raskid Ugovora

Ugovor se smatra zaključenim na neodređeno vreme. Korisnik može u svakom trenutku prestati sa korišćenjem naloga na Internet stranici tako što će od preduzeća zahtevati brisanje naloga.
Preduzeće zadržava pravo da, u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštenja suspenduje ili trenutno izbriše nalog koji je otvorio Korisnik, ako utvrdi da Korisnik ne postupa u skladu sa odredbama ovih Uslova poslovanja ili drugih pravila poslovanja objavljenih na Internet stranici.
Korisnik potvrđuje da, posle raskida Ugovora, neće pokušavati da registruje novi nalog na Internet stranici, a moći će da koristi Internet stranicu isključivo u informativne svrhe.

Korišćenje Internet stranice

Korisnici nemaju pravo:

Obrada podataka o ličnosti

Opšti zakonski okvir kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti predviđen je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji je na snazi u Republici Srbiji.
Internet stranica https://e-upravnik.rs koristi kolačiće. Pravila i način obrade podataka o ličnosti upotrebom kolačića definisani su Politikom upotrebe „kolačića“ (Cookie Policy) na Internet stranici E-upravnik doo Novi Sad na linku https://e-upravnik.rs.
Kada odlučite da otvorite nalog na Internet stranici E-upravnik doo Novi Sad, preduzeće će obraditi neke vaše podatke o ličnosti, prvenstveno da bi vam pružio traženu uslugu pristupa aplikaciji ili vašem nalogu na Internet stranici.
Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti u ove svrhe, uključujući i informacije o tome kako da opozovete pristanak za obradu, možete naći u ’Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti’ i u ’Opštoj politici zaštite podataka o ličnosti’ (Privacy Policy) dostupne su na linku https://e-upravnik.rs.

Intelektualna svojina

Preduzeće E-upravnik doo Novi Sad poštuje prava intelektualne svojine drugih lica i zahteva od Korisnika da poštuju sva prava intelektualne svojine u vlasništvu preduzeća ili trećih strana.

Sadržaj i grafički elementi Internet stranice uključujući, bez ograničenja, i čitav tekstualni sadržaj, kao i tehničke izvore svih sadašnjih i budućih usluga i opreme, u vlasništvu su preduzeća i/ili njegovih poslovnih partnera, shodno slučaju. Zaštićeni su autorskim pravima, žigovima i drugim zakonima i sporazumima. Preduzeće ne preuzima odgovornost za verodostojnost prava intelektualne svojine svojih poslovnih partnera koja se koriste na Internet stranici po osnovu njihove saglasnosti. U slučaju da sadržaj Internet stranice konkretno pominje poslovne partnere preduzeća, bilo da je reč o njihovim pravima intelektualne svojine ili aktivnostima koje obavljaju, kao što su oglasne kampanje, proizvodi i usluge, cene itd., preduzeće ne snosi odgovornost za tačnost i zakonitost tih podataka, koje su u celosti dostavili njegovi poslovni partneri, koji sami snose zakonsku odgovornost za taj sadržaj.

Korisnik, upotrebom određenih alatki na Internet stranici, kada je tako navedeno, ustupa preduzeću svoja prava intelektualne svojine uključujući, bez ograničenja, prava na tekstovima objavljenim na Internet stranici i datotekama učitanim na Internet stranici.

Korisnici su dužni da poštuju prava intelektualne svojine preduzeća i njegovih poslovnih partnera koji se oglašavaju na Internet stranici, u skladu sa važećim propisima. Korisnici nemaju pravo da koriste slike, žigove ili znakove koji pripadaju preduzeću ili trećim stranama bez prethodne pisane saglasnosti njihovih titulara.

Korisnici mogu čitati, preuzimati i štampati strane sa Internet stranice isključivo za ličnu upotrebu, uz ograničenja navedena ispod, odnosno u skladu sa drugim odredbama ovih Uslova poslovanja. Svako korišćenje sadržaja u druge svrhe osim lične upotrebe dozvoljeno je isključivo uz prethodnu pisanu saglasnost preduzeća i uz navođenje izvora informacija.
U tom smislu Korisnici ne smeju:


Zahtevi za korišćenje sadržaja Internet stranice u druge svrhe osim lične upotrebe dostavljaju se poštom na adresu e-pošte: kontakt@e-upravnik.rs. Uslovi poslovanja ne daju Korisnicima nikakva prava, pravo svojine ili učešća u vezi sa Internet stranicom, sadržajem koji je u vlasništvu drugih lica a objavljen je na Internet stranici, žigovima, znakovima i drugim pravima intelektualne svojine čiji je titular preduzeće E-upravnik doo Novi Sad.

S obzirom na to da preduzeće želi da poboljša iskustvo Korisnika na Internet stranici, podstiče se izražavanje mišljenja i davanje sugestija. Preduzeće ima pravo da iskoristi te komentare i sugestije bez ikakve obaveze prema Korisnicima. Mišljenja i sugestije dostavljaju se na adresu e-pošte podrska@e-upravnik.rs.

Odricanje od prava i ustupanje

Slučajevi kada preduzeće ne reaguje odmah da bi ostvarilo svoja prava neće se smatrati odricanjem od tih prava ili od njihovog ostvarivanja.
Ako se neka odredba ovih Uslova poslovanja bude smatrala nevažećom ili ništavom, to neće uticati na ostale odredbe, koje ostaju u celosti na snazi, pošto se tumače u najširem smislu koji je dozvoljen zakonom. U slučajevima opisanim iznad, nevažeća ili ništava odredba zamenjuje se drugom, zakonski prihvatljivom odredbom, koja je najbliža prvobitnoj nameri preduzeća. To se odnosi i na propuste.
Korisnici ne smeju ustupati, u celosti ili u delu, svoja prava po osnovu ovih Uslova poslovanja. Preduzeće može svoja prava u vezi sa Internet stranicom ustupiti nekom drugom preduzeću ili pravnom sledbeniku.

Ograničenje odgovornosti

Preduzeće stavlja Internet stranicu na raspolaganje korisnicima takvu kakva jeste, sa svim njenim nedostacima i u formi u kojoj je stavljena na raspolaganje, bez ikakvih izričitih ili implicitnih garancija. Pored toga, ne dajemo nikakve garancije u vezi sa oglašavanjem, zadovoljavajućim kvalitetom, ili podobnošću za određenu svrhu ili potrebu. Ne garantujemo da će rezultat korišćenja Internet stranice biti delotvoran ili bezbedan, niti da će ispuniti očekivanja korisnika.
Preduzeće ne garantuje da će Internet stranica biti stalno dostupna.
Ako su potrebni radovi na održavanju i Internet stranica zbog toga nije dostupna, preduzeće će o tome obavestiti Korisnika u trenutku pristupa Internet stranici.
Preduzeće nije odgovorno za pad Interneta/mreže, a naročito za padove zbog kojih neće biti moguć pristup Internet stranici nakon tehničkih ili drugih problema koji nisu pod kontrolom preduzeća, kao što su viša sila ili greške trećih strana.
Preduzeće E-upravnik doo Novi Sad nije odgovorno za netačne i/ili neistinite podatke o ličnosti koje Korisnici dostave, naročito za one koje su dostavila maloletna lica u nameri da stvore utisak da imaju bar 15 godina, kako bi otvorila nalog na Internet stranici.
Korisnik prihvata da preduzeće nema kontrolu ni obavezu da preduzme bilo kakve mere u vezi sa:


Preduzeće E-upravnik doo Novi Sad nije odgovorno ni za kakvu indirektnu, posebnu ili slučajnu štetu koja proistekne iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Internet stranice.
Korisnik prima k znanju da su za proizvode ili usluge objavljene na Internet stranici prikazane cene date u informativne svrhe i mogu se nenajavljeno menjati, po kom osnovu preduzeće ne snosi nikakvu zakonsku odgovornost. Korisnik prima k znanju da preduzeće ne snosi nikakvu odgovornost za gubitke, troškove, sudske postupke, tužbe, izdatke i druge obaveze direktno proistekle iz nepostupanja u skladu sa ovim Uslovima poslovanja.

Korisnik prima k znanju da, ukoliko su cene i druge pojedinosti u vezi sa proizvodima ili uslugama pogrešno prikazani, predzeće zadržava pravo da izmeni informacije objavljene na Internet stranici i u tom pogledu ne snosi nikakvu odgovornost.
Korisnik razume da su sve slike objavljene na Internet stranici date kao primeri i da se isporučeni proizvodi preduzeća mogu na razne načine razlikovati, kako od samih slika, tako i usled promena u karakteristikama i dizajnu, a preduzeće u tom pogledu ne snosi nikakvu odgovornost.
Preduzeće E-upravnik doo Novi Sad garantuje optimalnu funkcionalnost Internet stranice isključivo uz korišćenje čitača Internet Explorer – (najmanje) verzije 9, Google Chrome, Mozilla Firefox ili Safari.

Merodavno pravo

Ovi Uslovi poslovanja se uređuju i tumače u skladu pravom Republike Srbije.
Ugovorne strane sve sporove u vezi sa ovim Uslovima poslovanja rešavaju mirnim putem u roku od 15 radnih dana od dostavljanja pisanog obaveštenja o sporu od strane Korisnika. U slučaju da strane ne postignu dogovor, spor se rešava pred nadležnim sudom Republike Srbije.
Potrošači se ne mogu odreći svojih zakonskih prava. Sve ugovorne odredbe kojima se ukidaju ili ograničavaju zakonska prava potrošača nemaju pravno dejstvo.

Izmene i dopune Uslova poslovanja

Preduzeće E-upravnik doo Novi Sad zadržava pravo da u bilo kom trenutku revidira ili ažurira ove Uslove poslovanja.
Stoga vas molimo da proverite odgovarajući član Uslova poslovanja prilikom posete Internet stranici, jer se on možda promenio od vaše poslednje posete.
Ukoliko imate pitanja o informacijama sadržanim u ovom paketu, molimo vas da nam pišete na email adresu kontakt@e-upravnik.rs.
U slučaju da neka izmena ili dopuna ima negativan uticaj na prava Korisnika, preduzeće će Korisnika obavestiti o tome dostavljanjem poruke na e-mail adrese povezane sa nalogom.
Korisnik se, nastavkom korišćenja Internet stranice nakon stupanja na snagu određenih izmena ili dopuna, saglašava da postupa u skladu sa tim izmenama i dopunama. Ako korisnik ne želi da prihvati ove uslove poslovanja, uključujući i njihove izmene i dopune, on treba da prestane sa korišćenjem Internet stranice https://e-upravnik.rs.
Ovi Uslovi poslovanja ažurirani su 25. maja 2021. godine.