OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 

Ovo obaveštenje upućeno je svim licima na koja se podaci odnose koja posećuju našu Internet stranicu, učestvuju u promotivnim kampanjama ili sličnim događajima koje priređujemo preko Interneta, kao i licima na koja se podaci odnose koja zastupaju dobavljače/partnere/saradnike koji imaju zaključen ugovorni odnos sa E-upravnik doo Novi Sad.

Postupajući u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: ZZPL), ovim obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti obaveštavamo sva lica čiji se podaci obrađuju o svim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti. ZZPL se primenjuje na obradu podataka o ličnosti koju vrši rukovalac, odnosno obrađivač koji ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije, u okviru aktivnosti koje se vrše na teritoriji Republike Srbije. Podaci o ličnosti prikupljeni u smislu ZZPL i ovog obaveštenja, za nas predstavljaju poslovnu tajnu i uživaju zaštitu u smislu svih važećih propisa. Njihova povreda povlači odgovornost za povredu tajnosti, nedopušten pristup, promenu, objavljivanje i svaki vid zloupotrebe podataka o ličnosti koje naša kompanija čuva u svojim evidencijama. Naša ’Opšta politika zaštite podataka o ličnosti’ reguliše korišćenje i čuvanje Vaših podataka. Možete videti našu Opštu politiku (Privacy Policy) na linku https://e-upravnik.rs.

I. Rukovalac i obrađivač

E-upravnik doo Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 28, 21000 Novi Sad, Srbija, matični broj: 21472549, PIB: 111379253, šifra delatnosti: 6201, može u okviru svog poslovanja predstavljati rukovaoca ili obrađivača podataka o ličnosti, u zavisnosti od okolnosti posla tokom kojeg se vrši obrada podataka, pri čemu se sa podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima i obezbeđuje se odgovarajući nivo organizacione, kadrovske i tehničke zaštite podataka o ličnosti.

II. Lice nadležno za zaštitu podataka o ličnosti

Dušan Tatić, direktor, e-mail: kontakt@e-upravnik.rs, broj telefona: +381 65 454 3 454 nadležan je u ime rukovaoca i obrađivača za pružanje informacija i podršku po pitanju zaštite podataka o ličnosti.

III. Podaci o ličnosti koji se obrađuju

Kada pristupite internet stranici E-upravnik doo Novi Sad na adresi https://e-upravnik.rs ili odlučite da otvorite nalog na njoj, naše preduzeće će obraditi neke vaše podatke o ličnosti, prvenstveno da bi vam pružio traženu uslugu pristupa Internet stranici ili vašem nalogu. U svom poslovanju, rukovalac i obrađivač može obrađivati sledeće vrste podataka o ličnosti:


U slučaju Internet stranice, prikupljamo i podatke o vašoj IP adresi, ali njih za sada ne obrađujemo i ne koristimo ni u kakve druge svrhe. Pravila i način obrade podataka o ličnosti upotrebom kolačića definisani su Politikom upotrebe „kolačića“ (Cookie Policy) na Internet stranici E-upravnik doo Novi Sad na linku https://e-upravnik,rs

IV. Način prikupljanja podataka o ličnosti (izvor iz kog potiču podaci o ličnosti)

Rukovalac prikuplja podatke o ličnosti direktno od pravnih lica sa kojima stupa u ugovorni i poslovni odnos i direktno od lica na koje se podaci odnose.

V. Svrha obrade i pravni osnov obrade

Rukovalac i obrađivač obrađuje podatke o ličnosti u različite dopuštene svrhe za koje postoji zakonska ili druga osnova za njihovu obradu. Za pojedine prethodno navedene svrhe, rukovalac i obrađivač vrši obradu podataka o ličnosti.

Br.

Svrha obrade podataka o ličnosti

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

1. Omogućavanje pristupa nalogu (uključujući i proveru minimalne starosti od 15 godina u cilju dozvole pristupa nalogu) Izvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa opštim uslovima korišćenja internet stranice)
2. Pružanje usluga naloga (tj. korišćenje svih funkcija naloga) Izvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa opštim uslovima korišćenja internet stranice)
3. Kontaktiranje korisnika u cilju obaveštavanja o nalogu (podaci koji nisu marketinške prirode, već se tiču isključivo podešavanja naloga) Izvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa opštim uslovima korišćenja naloga)
4. Slanje poruka za potrebe direktnog oglašavanja preko sredstava komunikacije za koja ste dali svoj pristanak u trenutku otvaranja naloga, u svrhu promocije naših aktivnosti, ponuda, proizvoda i usluga Vaš pristanak na obradu. Napominjemo da se oglasne poruke mogu slati i kao posledica legitimnog interesa.
5. Sprovođenje anketa ili drugih vidova ispitivanja tržišta Legitimni interes da promovišemo naše proizvode i usluge, i da steknemo bolje razumevanje potreba tržišta
6. Sprovođenje internih analiza (uključujući i statističke analize i izveštaje) portfolija kupaca u cilju unapređenja i razvoja usluga Legitimni interes da promovišemo naše proizvode i usluge, i da steknemo bolje razumevanje potreba tržišta
7. Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmenta Zakonska obaveza
8. Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je E-upravnik doo Novi Sad jedna od strana Legitimni interes da branimo svoja prava pred sudo i drugim nadležnim organom
9. Arhiviranje Zakonska obaveza
10. Ostvarivanje visokog nivoa bezbednosti informacionih sistema (npr. aplikacija, mreže, infrastrukture, internet stranice) Legitimni interes da obezbedimo naš informacioni sistem
11. Pružanje podrške na zahtev korisnika Izvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa opštim uslovima korišćenja internet stranice)
12. Dokumentovanje vašeg pristanka na obradu Zakonska obaveza
13. Korišćenje kolačića za potrebe oglašavanja Vaš pristanak na obradu
14. Korišćenje kolačića neophodnih za rad internet stranice Izvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa opštim uslovima korišćenja internet stranice)
15. Obavljanje poslova predugovaranja i ugovaranja korišćenja poslovne softverske aplikacije i/ili naplate usluga korišćenja aplikacije i drugih usluga Izvršavanje ugovora u kojem je lice na koje se podaci odnose ugovorna strana
16. Poslovi hostovanja, podrške i održavanja u radu sa aplikacijom Izvršavanje ugovora u kojem je lice na koje se podaci odnose ugovorna strana
17. Rešavanje po zahtevima za dostavljanje podataka i informacija upućenim od nadležnih organa i ustanova Zakonska obaveza
VII. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti smeju da se čuvaju u obliku koji omogućava njihovu identifikaciju samo onoliko\ dugo koliko je neophodno za ispunjenje svrhe za koju se podaci obrađuju.
Podaci o ličnosti prikupljeni radi izvršenja ugovora sa licem na koje se podaci odnose biće čuvani za vreme trajanja potrebe za obradom. Izuzetno, ovi podaci o ličnosti mogu biti čuvani i nakon prestanka potrebe za obradom, kada je to neophodno radi izvršenja zakonske obaveze rukovaoca i obrađivača ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.
Podaci o ličnosti se obrađuju kod rukovaoca i obrađivača. Hosting i skladištenje Vaših podataka o ličnosti odvija se na lokaciji rukovaoca i obrađivača u Republici Srbiji ili u drugoj državi u skladu sa ’Odlukom o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti’ Vlade Republike Srbije.
Kako bi se ostvarile pojedine prethodno navedene svrhe, u određenim slučajevima, potrebno je da se podaci o ličnosti učine dostupnim licima, koja sa podacima o ličnosti dalje postupaju kao rukovaoci podataka o ličnosti ili kao obrađivači. U skladu sa propisima Republike Srbije, obavezni smo da čuvamo Vaše dokumente i druge nosioce podataka o ličnosti u skladu sa Opštom politikom zaštite podataka o ličnosti.
Ako imate nalog, E-upravnik doo Novi Sad obrađuje i čuva vaše podatke o ličnosti od trenutka kada odlučite da otvorite nalog na Internet stranici do trenutka kada odlučite da izbrišete nalog. Kada odlučite da izbrišete svoj nalog, preduzeće će čuvati vaše podatke još 3 godine, u cilju ostvarivanja legitimnog interesa koji se sastoji u mogućnosti pristupa podacima i dostavljanja potrebne dokumentacije u slučaju eventualnog sudskog postupka, pritužbe ili istrage.
Kada je reč o korišćenju vaših podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja, E-upravnik doo Novi Sad će ih čuvati od trenutka davanja pristanka za tu vrstu obrade pa do dana opoziva pristanka. Kada odlučite da opozovete svoj pristanak, preduzeće će čuvati vaše podatke još 3 godine, u cilju ostvarivanja legitimnog interesa koji se sastoji u mogućnosti pristupa podacima i dostavljanja potrebne dokumentacije u slučaju eventualnog sudskog postupka, pritužbe ili istrage (ali ih neće koristiti u svrhu dostavljanja poruka direktnog oglašavanja).

VIII. Obrada podataka o ličnosti

Rukovalac i obrađivač vrši neautomatizovanu obradu podataka pomoću računarskih i drugih elektronskih uređaja i softverskih alata, koji mogu da prikupljaju, skladište, razvrstavaju i distribuiraju podatke, kako bi na brz i efikasan način obrađivali veće količine podataka.

IX. Bezbednost i čuvanje podataka o ličnosti

Rukovalac i obrađivač u okviru svoje poslovne organizacije sprovodi sve neophodne aspekte zaštite podataka (organizacione, kadrovske i tehničke), u skladu sa standardom ISO/IEC 27001, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

X. Prava lica čiji se podaci obrađuju

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti, ispravku i dopunu podataka o ličnosti koji se na njega odnose, pravo na brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prekid obrade (prigovor) podataka i pravo protiv odlučivanja isključivo na osnovu automatizovane obrade, i to pismenim putem na email adresu: kontakt@e-upravnik.rs. Naša Opšta politika zaštite podataka o ličnosti detaljno opisuje Vaša prava. Možete videti našu Opštu politiku (Privacy Policy) na linku https://e-upravnik.rs Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/), kao i pravo na pokretanje drugih odgovarajućih postupaka pred nadležnim organima, u skladu sa ZZPL.